Podpora kmetijstvu v naši skupnosti: ukrep čiščenje jarkov

17 februarja, 2024

Ukrepi, ki jih izvaja krajevna skupnost, so usmerjeni v podporo lokalnim kmetom, saj se zavedamo pomena nemotenega pretoka vode za kmetijske površine. Jarki igrajo ključno vlogo pri odvajanju odvečne vode in uravnavanju vodnih tokov na kmetijskih zemljiščih. Zaradi tega je bistveno, da so jarki redno vzdrževani in očiščeni, da lahko učinkovito opravljajo svojo funkcijo.

Čiščenje jarka Trebež in Štefinov jarek je zasnovano z namenom zagotoviti pretočnost in funkcionalnost teh vodnih poti. Z odstranitvijo nakopičenega blata, rastlinja in drugih ovir bo omogočen nemoten pretok vode skozi jarka, kar bo prispevalo k boljšemu odvajanju padavinske vode in preprečevanju morebitnih poplav. Prvi korak čiščenja je odstranitev lesa in dreves, ki povzročajo ovire pri sami pretočnosti. Drevesa, ki so na sami brežini jarka ne povzročajo težav, ampak te povzročajo predvsem tista, ki so v samem jarku. Naslednji korak bo seveda strojno čiščenje in ureditev ustreznih padcev, ki bodo omogočali odtekanje vode.

Hkrati pa bo izboljšana pretočnost jarkov prispevala k ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov na tem območju. Ljubljansko barje je največji zadrževalnik poplavnih voda v Sloveniji, zato je zelo pomembo, da odtekanje voda poteka učinkovito, saj je na pretirano namočenih površinah težko kmetovati.

Akcija čiščenja jarkov Trebež in Štefinov predstavlja le enega izmed ukrepov, ki jih krajevna skupnost Verd izvaja v podporo kmetijstvu in ohranjanju lokalnega okolja. S takimi prizadevanji krepijo povezanost med skupnostjo in kmeti ter ustvarjajo pogoje za trajnostni razvoj lokalnega podeželja.

Naj povemo, da smo v preteklem letu pridobili uradno dovoljenje za čiščenje teh dveh jarkov, ki ga je izdala UE Vrhnika. Predhodno je bilo pa potrebno pridobiti kar nekaj soglasij, vsem soglasje dajalcem se na tej točki tudi zahvaljujemo:

-Zavod za varstvo kulturne dediščine ZVKDS
-Zavod za varstvo naravne dediščine ZRSVN
-Direkcija Republike Slovenije za vode DRSV
-Zavod za ribištvo Republike Slovenije
-izdelati projektno dokumentacijo čiščenja (pri čemer smo privarčevali ogromno sredstev saj je projektno dokumentacijo brezplačno izdelal predsednik KS Verd, naj povemo, da je ponudba podjetja, ki se ukvarja s tovrstnimi projekti za izdelavo te dokumentacije bila 3660€)

Za izvajanje ukrepa čiščenje jarkov kandidirali na razpisu Občine Vrhnika, ki sofinancira tovrstne ukrepe.

Hvala ker nam sledite in lep pozdrav!

Pred posegi

Last modified: 17 februarja, 2024

Comments are closed.

Skip to content